از آنجا که تاریخ بیانگر آن است که نیاکان ما از پیشروان کاروان علم و دانش بوده اند سزاوار نیست که ما از بازمانگان این قافله باشیم.و برآنیم که هر روز گامی فراتر از قبل برداریم و با توجه به گسترش دامنه فعالیتهای صنعت طیور که تامین کننده بخش عمده ای از غذای مورد نیاز انسانها می باشد ،ما نیز به سهم خود دست از تلاش بر نداشته و جهت رسیدن به قله های رفیع این صنعت هر آنچه در توان داریم در طبق اخلاص نهاده و کمر همت را بسته و زانوان خود را قویتر سازیم.

در جهانی که انسان در تکاپوی امور دنیوی سعی در ربودن گوی سبقت از دیگران دارد تقدیر را بر آن دیدیم که دنیا پرستان را به حال خود وانهاده چرا که آنچه را نپاید،دلبستگی نشاید و همان را به که در اندیشه صواب و ثواب باشیم واز آنجا که ایستاده ایم یک گام فرا تر رویم.