موسس شرکت ماشین طیور جویبار آقای محسن معصومی جویباری در سال 1359 فعالیت خود را در زمینه تولید جوجه یکروزه  با تاسیس یک واحد جوجه کشی (سومین واحد جوجه کشی استان مازندران)به ظرفیت ماهانه یک میلیون قطعه در شهرستان جویبار آغاز نمود.

با توجه به اینکه در آن سالها دستگاههای جوجه کشی  از کشورهای اروپایی و امریکایی وارد ایران می شد و تامین و پشتیبانی دستگاه ها به سختی صورت میگرفت ،انگیزه ای در ایشان  بوجود آورد تا این سختیها را به حداقل برساندکه نتیجه آن راه اندازی واحد ساخت دستگاه جوجه کشی در سال 1373 با نام شرکت ماشین طیور جویبار  شد. و از همان بدو شروع فعالیت توانست توجه تولید کنندگان جوجه یکروزه کشور را به خود جلب کند.

تفکر بلند مجموعه مبنی بر اصل خودکفایی، اهداف شرکت را به سمت تولید دستگاه جوجه کشی با قیمت  پایین تر از نمونه خارجی و کیفیت هم تراز با آن هدایت نمود.

اعتمادتولید کنندگان جوجه یکروزه سبب گردید که این ماشین به تولید انبوه برسد بطوریکه هم اکنون حدود 500 دستگاه جوجه کشی نصب شده ودر حال نصب ( معادل یک سوم کل تولید جوجه در کشور )ساخت این شرکت می باشد و در حال حاضر کشور از نظر واردات دستگاههای جوجه کشی کاملا بی نیاز میباشد.

این شرکت در سالهای اخیر دستگاههای خود را به چند کشور همسایه از قبیل ترکمنستان،تاجیکستان،عراق وآذربایجان صادر و باعث ارز آوری به کشور گردید.

یکی دیگر از فعالیتهای این شرکت ساخت دستگاههای جوجه کشی در سایز های مختلف برای ست و هچ کردن تخم انواع پرندگان زینتی و خانگی بوده که توانسته سهم بسزایی را  بدست آورد.