مرگ زودرس جنین درون تخم

از آنجا که جنین از سلول های زنده تشکیل شده است سلول ها می توانند به تقسیم ادامه دهند (برای تشکیل اندام ها و بافت های مختلف) ، یا - در صورت نامساعد شدن شرایط - ممکن است از بین بروند. مرگ برخی از آنها - ...